ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ي ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ پ پ پ پ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ̷ξ̷ ̷ζ̷̷̷ ̷ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ ٹ ٹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ چ چ چ چ ﭾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ں ں ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ہ ہ ہ ہ̷ ھ ھ ھ̷ ھ ے ے ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ب ب ب ة ة ت ت ت ت ث ث ث ث ج ج ج ج ح ح ح ح خ خ خ خ د د ذ ذ ر ر ز ز س س س س ش ش ش ش ص ص ص ص ض̷ ض ض ض ط ط ط̷ ط ظ ظ ظ ظ ع ع ع ع غ غ غ غ ف ف ف ف ق ق ق ق ك ك ك ك ل ل ل ل م م م م ن ن ن ن ه ه هٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ̶̭͠ ‏ ‏ ۇ ۈ ۉ ̷ ۊ ۋ ي ۍ ێ ې ۑ ـے آ̷̷آ̷̷ ل̷ ل̷آ̷̷ .̷̷̸̷̐ـُ آ̷̷ل̷ ج̷ ̷ڳ س̶ ض̷ ن̭͠ س̭͠ ب̷ ﭠ̷ ش̷ ﭬ̷ي̷ۓ ح̭͠ ك̷̶̭͠ ﭬ ص̷ خ̷ ن̷ ش̷ ع̷ غ̷ ע̷ م̶̭͠ ‏ ‏ آ̷̷ ﭑ̷̷̲ ﭠ̯ ع̝̚ ب̭̃ ن̭͠ ي̭͠ غ̶̭͠ ‏ ‏ گ̶̭͠ ‏ ‏ ب̝̌ ۈﯾ̝̌ ب̝̌ ﯾ̝̌ ن̲ ھ̲̌ ل̯͡ ج͠ ف̷̶̣̭̐͠ ﯾ̣̐ ن̭͠ ل̶͠ آ̲ يے ع̶̲̭͠ ‏ ‏ ﯾ̃ ﮖ̶ م̝̚ ب̭̃ ص̶̭͠ ھٓ م̭͠‏ ﭔ̯͡ ﭠ ع͠ ل̲ ﭔ̯͡ ھ̝̚ ב פ̶̣̭͠ ‏ ‏ פ Щ ش̭͠ םآ̸̸̝̚ﯙ̷ ف̭͠ ل̲ ح̶ ط̭͡ ع̯͡ ن̣̐ يے ۑ ﭬ گ گ س̶̉ ل̶̭͠ ق̮̃ ب̣̐ ﮖ̶ ق̷̮̃ ۆ̷ ب̭̃لآ̲ ح̭͠ ﮆ ھُ ہُ 6̲ ע̷ ھ̶̭͠ ‏ ‏ م غ̷ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ב م̷ ﭰ ج͠ ت̝̚ م̝̚ ت̝̚ س̭͠ ح̭͠ ص̝̚ ش̲ ۅ ع̷ ט ش̭͠ ﭑ ‏ غ̷ ہ لٱ ڜ ڒפ ھٓ ﭔ م͠ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ب̶̭͠ـ گگ ھ مَۓ ف̯͡ دِ פ ل عَِْ ث مّ ڪْ ة ړ گ ب̭̃ ړ بٌ غ تٌ نَ ב̷ ہ̶̲. ڪ̯͡خ ̷̴̐ـ פ̇ פ̣ پ ع̝̚ ـُِہ̸̸ د ۑ̷ ل̷ ص ڀ ل̲أ ص̶̭͠ س̶̭͠ خ͠ ژ Ɣ آ̲ل̲.ﯙ̷ ق̲ م̲̌ آ̲ﯾ̲ ړح̲ ﯙ̷ل̲ آ̲ف̲ ﯾ̲ ھ̲̌ دِ ړ ﯾ̲ د̲ل̲ ھ̲̌ ل̷آ̷ ﯾ̃̾ گْ مَُ ح̭͠ آ̷ل̷
دƷ̥ ف̲̐ ۈ̐ څ س̣̥̐ ن̭͠ ھ̯̲͡ ش̶ ﯙ̷̶̭͠ ہ̲ ن̷̶̭͠ ̷̶̭͠. ق̮̃ م̷̷̝̚ ت̷̶̭͠ض̲̝̉ ﭠ̯ ۍ ﮖ̲
ع̢ ﯾ̾ ھ̫͡ ف̢ د̯̚ ج͠ ے ̄ل ي̉ إآ̲ ﭠ̲ ن̭͠ ض̭͠
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٺ ٻ ټ ٽ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ ڇ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ š ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ˜ ڪ ګ ڬ ڭ ڮ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڻ ڼ ڽ ª ۀ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ي ۍ ێ ې ۑ ÿ ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ پ پ پ پ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ 6 ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ ٹ ٹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ چ چ چ چ ﭾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ں ں ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ب ب ب
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ي ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ پ پ پ پ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ ٹ ٹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ چ چ چ چ ﭾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ں ں ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ہ ہ م ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ب ب ب ة ة ت ت ت ت ث ث ث ث ج ج ج ج ح ح ح ح خ خ خ خ د د ذ ذ ر ر ز ز س س س س ش ش ش ش ص ص ص ص ض ض ض ض ط ط ط ط ظ ظ ظ ظ ع ع ع ع غ غ غ غ ف ف ف ف ق ق ق ق ك ك ك ك ل ل ل ل م م م م ن ن ن ن ه ه هٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ي ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ە ξ ζ


آ̲ آ̷̷̶̭͠ آ̷̷ ب̷̉ ﭔ̭͠ ہ̲ پ̶͠ پ ﭠ̯ ث ڇ ج̭͠ ح̲ ב ح̭͠ څ خ̲ ڌ د̲ ڎ ژ ڒ س̣̥̐ س̲ س͠ ڛ ش͠ ش̲ ش̷ ڜ ص̝̚ ص̲ ڞ ض̲ ض̭͠ ڟ ط̲ 6̝̚ ع̝̚ ع̲ ڠ غ̲ ڤَِ ﭬ̲ ق̮̃ ق̲ ڳ ڪ گ̲ ڳ̶̭͠ ڽ ن̭͠ ن̲ ۆ ي̷̉ ﯾ̲ ﯾ̃ يـے ې ھ̲ ھ̲ ێ ل̲ ڵ ‏ل̶̭͠ م̲ م̝̚ م̉ ﭢ
غ ض ص م̣̥̐ ڍ ذ ج خ ح͠ ف ق̭͠ ث س̭͠ ش͠ ﯾ ب ل ﭠ ن گ ط ظ ر